Waarde van het Bermenlandschap voor Luchtbal

In de zitting van 21 februari 2020 werd door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Antwerpen de Deelopdracht voor het ontwerpen van Ringpark Groenendaal goedgekeurd. Dit wil zeggen dat er opnieuw zal nagedacht worden over hoe bij de Oosterweelwerken onze leefomgeving verbeterd kan worden.

Voor het vroegere deel van “Team Noord” (dat tijdens overdering tussen Merksem en Luchtbal aan het werk was) lezen we:

Het conceptontwerp voor de Projectcluster Ringpark Groenendaal werd uitgewerkt door team Noord. Het gaat om twee geselecteerde projecten: het bermenlandschap langs de verlaagde R1 Noord en de overkapping Stationsomgeving Luchtbal. Het conceptontwerp is in tussentijd nog gewijzigd ten gevolge van het voorkeursontwerp Oosterweelverbinding. Het knooppunt Groenendaallaan werd via ‘scrumsessies’ met alle partijen herontworpen waarbij de op- en afritten op één kruispunt gebundeld worden op een half verdiepte Groenendaallaan. Daardoor komt er ruimte vrij voor een geleidelijk glooiend landschap en wordt het mogelijk om het Ringpark via een Ringparkbrug over de Groenendaallaan te brengen in plaats van eronder via de in de vorige fase voorgestelde parktunnel. De tram blijft in het midden van de Groenendaallaan liggen, maar fiets- en voetpaden gaan via het Ringpark en worden zo losgekoppeld van de op- en afritten.

Het Ringpark Groenendaal is enerzijds een grote groene overkapping ter hoogte van het station Luchtbal als centrale ontmoetingsplek tussen Luchtbal en Merksem. Het is anderzijds ook een ambitieus bermenlandschap dat de leefbaarheid (of vlak van lucht, geluid en water) van de naastliggende wijk van Merksem moet verbeteren en de groen- en programmavragen van de omgeving een plek moet geven. Vlotte en veilige verbindingen door het gebied staan centraal.

Ook de stationsomgeving Luchtbal grenst aan de Projectcontour van het Ringpark Groenendaal, er zal dus een wisselwerking zijn met de Ringstudie Multimodale Knopen.

Belangrijkste vermeldingen zijn dus voor de kap rond Station Luchtbal en een Ringparkbrug over de Groenendaallaan. Wat wel vreemd is, is dat in dit bestek staat dat het ambitieuze bermenlandschap de leefbaarheid (op vlak van lucht, geluid en water) in Merksem moet verbeteren. Hopelijk wordt Luchtbal daarbij niet vergeten!

Openbaar Onderzoek ongelijksvloerse spoorkruising “Oude Landen”

Sinds 2 februari 2020 en nog tot en met 5 maart 2020 loopt het Openbaar Onderzoek voor de ongelijksvloerse spoorkruising “Oude Landen”. Een deel van het dossier is raadpleegbaar via het Omgevingsloket (de OMV referentie is 2019049910 en niet 20190409910 zoals verkeerdelijk in de presentatie van Departement Omgeving vermeld staat) .

Meer informatie is ook te vinden op de website van Antwerpen Morgen (onder project “Buurtpark Oude Landen”). Blijkbaar is er op 14 februari 2020 ook al een infomoment geweest in Den Bell waarvan de presentatie ook op de website van Antwerpen Morgen te vinden is. We zetten die voor de volledigheid ook nog eens hieronder:

Wie het dossier volledig digitaal wil inkijken, kan een afspraak maken bij Dienst vergunningen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen (in Den Bell). Je doet dit via https://afspraken.antwerpen.be/openbaar-onderzoek-inkijken.

Missing link tussen F12 & F14

Momenteel (tussen 09/01/2020 en 07/02/2020) loopt het Openbaar Onderzoek voor de missing link tussen de nieuwe fietsostrade F12 richting Bergen-op-Zoom en de fietsostrade F14 tussen Essen en Antwerpen.

Dit wordt een stuk fietsostrade dat zal lopen ten zuiden van de A12, in het noordelijk deel van de Havana-site. Aan het nieuwe containerpark ligt dit fietspad er al en nu zal men dus zorgen voor de stukken die aansluiten aan de Ekersesteenweg (naast de nieuwe P+R) en aan de Argentiniëlaan (vlakbij Station Noorderdokken).

BIN Luchtbal Noord gestart

Afgelopen donderdag (23 januari 2020) werd omstreeks 20u officieel BuurtInformatieNetwerk Luchtbal Noord ingehuldigd. Dit gebeurde in het voormalig Cultureel Ontmoetingscentrum dat nu herdoopt is tot BLOC 2030.

In de Tuinzaal verzamelden een groot deel van onze opstartende leden (69!) en er waren uiteraard ook heel wat genodigden aanwezig voor dit officiële gebeuren. De politie was met een hele delegatie aanwezig, districtsburgemeester Paul Cordy en ook burgemeester Bart De Wever (als hoofd van Politie Antwerpen).

Er waren speeches en daarna volgde een gedetailleerde toelichting over de werking van het BIN-systeem. Ook werd er nog eens benadrukt dat er meerdere redenen zijn voor de oprichting van het BuurtInformatieNetwerk:

  • Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
  • Het versterken van de sociale cohesie
  • Het bewustzijn van het belang van criminaliteitspreventie verhogen
  • Het voorkomen van criminaliteit, en in het kader van een integrale benadering van veiligheid
  • Het doorgeven van informatie over brandpreventie en preventie van CO-intoxicatie
  • Een samenwerking tussen burgers en politie bewerkstelligen op vlak van informatie-uitwisseling

Daarna volgde dan de officiële onderteking van het “protocol” waarmee de officiële start gegeven is.

Tijdens de receptie die door het District Antwerpen aangeboden werd, kon iedereen daarna nog bij een chipje en een drankje napraten of extra informatie navragen of doorgeven.

We grepen als bewoners meteen ook de aanwezigheid van onze burgemeester aan om hem enerzijds een souvenir te overhandigen (een doek met 4 foto’s van Luchtbal). Tegelijk overhandigden we hem ook een licht aangepaste versie van de Nieuwjaarsbrief van Bewonersgroep Luchtbal Noord (die we eerder ook al aan de districtsschepenen bezorgden).

Na deze vliegende start kunnen we nu al uitkijken naar het moment waarop de verkeersborden zullen verschijnen in het straatbeeld die de “poorten” van BIN Luchtbal Noord aanduiden (Manchesterlaan, Argentiniëlaan, Noorderlaan en Havanastraat).

Wie reeds lid is van het BuurtInformatieNetwerk ontving op vrijdag ook al een eerste (welkomst)berichtje van de Politie.

Ben je nog niet aangesloten en wil je toch (gratis) lid worden? Stuur dan zeker een mailtje naar bin@luchtbalnoord.be en we bezorgen je een officieel inschrijvingsformulier.

Je mag uiteraard ook altijd de initiatiefnemende buren van dit BIN aanspreken als je ze tegenkomt: Jeroen De Cock, María Fernanda Hernandez en Herman Degroeve.

Geplant

Er zijn in de loop van de vorige week weer heel wat boompjes bijgekomen op Luchtbal. Dit keer heeft men de bomen geplant die in de Argentiniëlaan hun plaats krijgen tussen de fietsostrade en de rijbaan.

En zo staan er ondertussen tussen Grimsbystraat en Manchesterlaan bomen op de Argentiniëlaan. Wordt hopelijk vervolgd tot aan de kruising met de Philadelphiastraat. Hopelijk wordt er dan ook meteen werk gemaakt van de verlichting die ondertussen nog ontbreekt ter hoogte van het scoutslokaal…

Hoe snel?

Tijdens de Bewonersvergaderingen van Bewonersgroep Luchtbal Noord is snelheid haast altijd een thema dat aan bod komt. Luchtbal is officieel volledig zone 30, maar dit wordt duidelijk niet altijd gevolgd.

Op geregelde tijdstippen voert de politie daarom snelheidsmetingen uit in onze wijk. En dit keer is de Bostonstraat aan de beurt. Benieuwd wat de meetresultaten zijn. En hopelijk motiveert het ook dit keer weer een heel aantal mensen extra om zich aan de geldende snelheidslimieten te houden en zo onze buurt verkeersveiliger te maken…

Liften in Venezuela

Afgelopen vrijdag (10 januari 2020) werden we als Bewonersgroep Luchtbal Noord door bewoners van de Venezuela-Torenblok 6. Men meldde ons dat de beide liften opnieuw defect waren. Dit is iets dat sinds augustus 2019 geregeld voorvalt. En dus bleef ook heel afgelopen weekend de onpare en pare lift in Venezuela-Torenblok 6 buiten dienst.

Dit is voor heel wat bewoners uiteraard een groot probleem aangezien de Torenblokken 18 verdiepingen hoog zijn. Wanneer beide liften defect zijn, wil dat zeggen dat ouderen, mindervaliden, ouders met kinderen heel wat moeilijkheden ondervinden om hun appartementsblok te verlaten en de dagelijkse beslommeringen te volbrengen.

De bewoners hadden uiteraard zoals de bedoeling is meteen de liftenfirma OTIS opgebeld. Maar wij vroegen ook nog eens extra bij Woonhaven na wat er precies aan de hand is. Volgend antwoord werd ons bezorgd…

Te Venezuelastraat 6 is er één lift die de pare verdiepingen bedient en één lift die de onpare liften bedient.

Sinds augustus 2019 zijn er problemen met de “schaats” van de onpare lift. Deze “schaats” zorgt ervoor dat het deurslot op de verdieping ontgrendelt en men kan uit-/instappen. Werkt dit onderdeel niet dan gaan de liftdeuren met andere woorden niet open.

In september 2019 is er een nieuwe motor geplaatst die de schaats aandrijft. Nadien is de trekkabel aan de schaats stuk gegaan en ook vervangen. Momenteel is de lift buiten dienst omwille van een gebroken scharnierpunt van de schaats. Een opeenvolging van verschillende defecten aan hetzelfde liftonderdeel.

De pare lift wordt als enige werkende lift hierdoor zeer intensief gebruikt. Om die reden geraakt de motor die de schaats aanstuurt oververhit, waardoor de lift buiten dienst gaat.

Wanneer de motor afgekoeld is, kan de lift terug in dient gesteld worden. Dit is een aantal keer gebeurd waardoor de bewoners tijdelijk geen lift beschikbaar hadden.

De enige remedie hiervoor is zo spoedig mogelijk de onpare lift in dienst krijgen.

Hiervoor is op 30/12/2019 een offerte besteld bij de onderhoudsfirma OTIS. De onderdelen worden (onder normale omstandigheden) vrijdag 17/01/2020 geleverd.

Maandagmorgen (13 januari 2020) kwam een technieker dan ter plaatse en werkte een groot deel van de dag aan de herstelling van de pare lift. Tegen de namiddag was ze terug in werking.

We checkten nog eens en de pare lift is ook vandaag (15/01/2020) nog in dienst. We zullen als Bewonersgroep Luchtbal Noord van nabij opvolgen of ook de onpare lift heel binnenkort terug in werking gesteld kan worden. We roepen bewoners op om bij defecten altijd zeker de liftenfirma OTIS telefonisch op de hoogte te brengen. Maar ook ons kan je via facebook of mail altijd bijkomend hierover informeren.

Stenen verlegd

Vorige week deed het nieuws al de ronde dat de stroken met keien op de Brooklynsite heraangelegd worden. En inderdaad, op de meeste plaatsen zijn ze al uitgebroken.

Men zou gaan zorgen dat ze steviger vastgelegd worden zodat ze niet (zo makkelijk) meer kunnen losgemaakt worden. Benieuwd wat het resultaat wordt…

Leefbaarheid Luchtbal

We schreven als Bewonersgroep Luchtbal Noord op 3 december 2019 een brief naar

Schepen voor wonen, patrimonium, stads- en buurtonderhoud, groen, dierenwelzijn en gezondheids- en seniorenzorg, Voorzitter van AG VESPA, Voorzitter van Woonhaven Fons Duchateau
Schepen voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten Tom Meeuws
Schepen voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder

Gisteren (dinsdag 7 januari 2020) ontvingen we via mail van schepen Duchateau volgend antwoord:

Geachte leden van Bewonersgroep Luchtbal Noord,

Ik las aandachtig uw schrijven van 3 december jl.

In haar ontwerpen vraag Woonhaven aan de ontwerpers om steeds de ambities die voor een gebied/wijk gelden gestalte te geven in het ontwerp. 

In samenwerking met de verschillende stadsdiensten (diensten van de Stadsbouwmeester, Welstandscommissie, vergunningen,…) wordt zo goed als mogelijk rekening gehouden met de bezorgdheden zoals door u geformuleerd (o.a. naar parkeervoorzieningen,  groen,…).

In de afgelopen jaren heeft Woonhaven ook een aantal sociale huurwoningen in de wijk Luchtbal verkocht.  We zijn ons er van bewust dat een spreiding en betere mix van privé- en sociale woningen een goede zaak is.  In de toekomst zullen de verschillende projecten die met de overkapping van de ring te maken hebben ook voor Luchtbal een aantal opportuniteiten geven naar mix, handelsactiviteiten en dergelijke meer.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Fons Duchateau 

Schepen voor wonen, patrimonium, stads- en buurtonderhoud, groen, dierenwelzijn en gezondheids- en seniorenzorg voorzitter AG VESPA

Op onze vraag om bij de herinrichting van Project Generaal Simonds ook privéwoningen te voorzien om zo te komen tot een spreiding en betere mix met de sociale woningen wordt dus niet ingegaan.

Wel noteren we in elk geval de belofte dat in samenwerking met de verschillende stadsdiensten (diensten van de Stadsbouwmeester, Welstandscommissie, vergunningen,…) zo goed als mogelijk zal rekening gehouden worden met de bezorgdheden die door ons geformuleerd zijn (o.a. naar parkeervoorzieningen,  groen,…).

Ook de belofte dat in de toekomst de verschillende projecten die met de overkapping van de ring te maken hebben ook voor Luchtbal een aantal opportuniteiten zullen geven naar mix, handelsactiviteiten en dergelijke meer hebben we genoteerd en zullen we verder opvolgen.

In het “Over De Ring”-traject van de intendant hebben we immers ook al gesteld dat een groot deel van de huidige open ruimte in eigendom is van de sociale woningmaatschappij Woonhaven (Sintelbaan, Tampicopark, terreinen tussen de Venezuela-Torenblokken en Noorderlaan, …). De terreinen die momenteel in eigendom zijn van Stad Antwerpen zijn momenteel beperkt en vervullen momenteel al een belangrijke functie als park (Squarepark) of ontspanningsterrein (voetbalvelden aan de Generaal Simondslaan, Buurthuis Uilenspiegel en Sporthal Luchtbal).

We blijven er dus op hameren dat verdichten in onze wijk enkel kan/mag na het creëren van bijkomende groene ruimte of gemeenschapsruimte. Ook wanneer de Ring uitgebreid overkapt zou worden, vinden we groene ruimte en ontspanningsruimte binnen onze wijk een noodzaak vinden. Het kan geenszins de bedoeling zijn dat we als wijkbewoners voor groen enkel in de Oude Landen of het toekomstige Ringpark Groenendaal terecht kunnen. Ook voor sport en spel moet er nog ruimte blijven in de wijk, dus niet enkel op de overkapping of op de Havanasite.

Zorgcampus Sint-Jozef

Momenteel loopt een Openbaar Onderzoek omtrent de nieuwe Zorgcampus Sint-Jozef die men plant in wijk Rozemaai te Ekeren.

Hieronder wordt verstaan: Een multifunctionele zorginstelling voor personen met een beperking (dagopvang, dagbesteding, verblijf, internaat, begeleiding, therapie en medische interventies): Heder. Maar ook een school voor Buitengewoon Basis Onderwijs (BuBaO) voor 158 kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) en/of een motorische beperking (type 4). En daarbij nog een school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) voor 130 kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) en/of motorische beperking (type 4).

Deze zorginstelling is momenteel gelegen aan de Galjoenstraat 2, in wijk Luchtbal te Antwerpen, maar zal verhuizen in het kader van de werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding.

In de nasleep van dit bouwproject wordt er voorzien in de hervestiging van het clubgebouw voor de vereniging ‘Jeugd en Cultuur’ op de locatie aan de Leo Baekelandstraat in Ekeren (zit niet vervat in voorliggende aanvraag).